OBJAVITE

O OLX-u

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.olx.ba i pripadajućih sadržaja (uključujući www.blog.olx.ba i mobilne aplikacije brenda OLX.ba), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Laički


Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica OLX.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da OLX ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Ukoliko smatrate da OLX treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa


Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja OLX.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. OLX.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Član 2. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice OLX.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. OLX.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. Korištenjem OLX.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona OLX.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem OLX.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na OLX.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na OLX.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju OLX.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama. OLX.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na OLX.ba.

Član 4. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na OLX.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi OLX.ba, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na OLX.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača OLX.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• nedozvoljenog sticanja pikredita putem zloupotrebe sistema
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane OLX administracije)
• prodaje ili kupovine artikala pikredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude pikredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom OLX.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka ili javnih pitanja istim i/ili različitim oglašivačima
• zaobilaženja ograničenja u besplatnoj objavi i obnovi artikala u definisanom periodu
• brisanja i/ili završavanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
• neovlaštenog predstavljanja u ime OLX.ba administracije i njenih uposlenika
• nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama OLX.ba
• korištenja jednog ili više duplih profila za prijavu zloupotrebe artikala

OLX.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 5. Garancija

OLX.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice OLX.ba sve vrijeme.

Član 6. Odgovornost

OLX.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice OLX.ba
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice OLX.ba
• informacija na stranici OLX.ba
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici OLX.ba
• postupaka korisnika OLX.ba
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime OLX.ba • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.olx.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime OLX.ba, kopirajući stranicu www.olx.ba vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

OLX.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s OLX.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane OLX.ba. OLX.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću OLX.ba na taj način. OLX.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. OLX.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Član 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na OLX.ba, oglašivač dodjeljuje OLX.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na OLX.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane OLX.ba. OLX.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na OLX.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema OLX.ba
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja OLX.ba
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, pojedini duhanski proizvodi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i muzike i ostalih autorskih uradaka, zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine

Oglašivač je saglasan:

• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• ne koristiti OLX.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na OLX.ba postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju OLX.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

• da OLX.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. OLX.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja OLX.ba kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. OLX.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima OLX.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

• da OLX.ba ne može obezbijediti da izdvojeni artikli, pri čemu se misli na promovisane, sponzorisane ili artikle na hitnoj prodaju, budu uvijek na prvim stranicama pretrage, ili u vrhu prikazanih na početnoj stranici
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko OLX.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
• da OLX.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
• da će potpuno poštivati sve odluke OLX.ba i njenih uposlenih
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja OLX administracije.Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
• da OLX administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen negativan dojam na istom
• da će OLX.ba administraciji isporučiti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
• da je pikredit dopunu putem SMS-a moguće izvršiti jedino tačnim unosom ključne riječi, slanjem poruke na tačno navedeni broj u prozoru za dopunu pikredita
• da je iznos pikredita koji postoji na njegovom profilu, ili koji će nadopuniti, iskoristiv samo na OLX.ba
• da OLX.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja OLX.ba, te OLX.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici OLX.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da OLX.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  OLX.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 8. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici OLX.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.olx.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem OLX.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja OLX.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, maj 2015.
Sva prava pridržana.