OBJAVITE

O Piku

Laički


Vi ste vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu. Molimo vas da OLX ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

Ukoliko smatrate da OLX treba neke izmjene ili dopune pravila, kontaktirajte nas.

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa


Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja OLX.ba, primjenjuju se ovdje navedena Pravila i uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. OLX.ba zadržava pravo promjene ovih Pravila i uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Član 2. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice OLX.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. OLX.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno. Korištenjem OLX.ba saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilima i uslovima korištenja. Prodavač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona OLX.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je prodavač objavio ili uz samo oglašavanje.

Član 3. Zaštita autorskih prava

Podaci na OLX.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na OLX.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju OLX.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama. OLX.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na OLX.ba.

Član 4. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na OLX.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. OLX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi OLX.ba, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na OLX.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
• lobiranja oglašivača OLX.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
• nedozvoljenog sticanja pikredita putem zloupotrebe sistema
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane OLX administracije)
• prodaje ili kupovine artikala pikredit virtuelnom valutom, ili kupovine/prodaje i ponude pikredit virtuelne valute od trećih lica/trećim licima
• zarade pikredita putem Facebook stranice, osim zarade putem linka na ličnom Facebook profilu
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom OLX.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)

OLX.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 5. Garancija

OLX.ba ne garantuje:

• tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice OLX.ba sve vrijeme.

Član 6. Odgovornost

OLX.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice OLX.ba
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice OLX.ba
• informacija na stranici OLX.ba
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici OLX.ba
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.

OLX.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s OLX.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane OLX.ba. OLX.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću OLX.ba na taj način. OLX.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. OLX.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Član 7. Oglas

Kod predavanja oglasa na OLX.ba, oglašivač dodjeljuje OLX.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na OLX.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane OLX.ba. OLX.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na OLX.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima...)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal prodan ili završena njegova kupoprodaja
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema OLX.ba
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja OLX.ba
• kada se oglašavaju ukradeni predmeti ili ukradeni digitalni sadržaji, pojedini lijekovi, lični dokumenti, ljudski organi, recepti za lijekove, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonskim propisima, predmeti čijom se prodajom krše autorska prava, ilegalne kopije software-a, filmova i muzike i ostalih autorskih uredaka, zakonom zaštićenih životinja, artikli sa slikama osoba, nedozvoljeni narkotici, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, ili ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine

Oglašivač je saglasan:

• izbrisati sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• ne koristiti OLX.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na OLX.ba postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju OLX.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih

• da OLX.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. OLX.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja OLX.ba kao mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. OLX.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika. U pojedinim slučajevima OLX.ba može ponuditi uslugu postavljanja oglasa u ime prodavača, ali ne učestvuje u daljnjem toku prodaje.

Korisnici OLX.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvaćaju kako OLX.ba nema odgovornost ili obaveza za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.

OLX.ba ne prihvaća odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

Član 8. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici OLX.ba sajta zadržava pravo izmjene sadržaja na web stranici www.olx.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem OLX.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja OLX.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, oktobar 2014.
Sva prava pridržana.